Žiť v srdci

MerKaBa ako prostriedok nanebovstúpenia

V biblii sa hovorí o Ezechielových kolesách, s pomocou ktorých Ezechiel vstúpil na nebesá. Bola to vlastne Mer-ka-Ba.

V tóre sa spomína merkavah (v hebrejskom prepise). Toto slovo malo dva významy: „voz“ ako dopravný prostriedok a „Boží trón“. Spojením týchto dvoch výrazov sa nám ozrejmí pravý význam tohto slova.

V starom Egypte sa tento archetypálny pravzor nazýval Mer-Ka-Ba. V skutočnosti pozostával z troch, a nie jedného slova. Mer znamenalo druh svetla, ktoré sa samé v sebe točí. Ka znamenalo duch, v tomto prípade ľudský duch. Ba  znamenalo ľudské telo – hoci mohlo označovať aj predstavu, ktorú má duch o realite (koncept ako duch vníma realitu). V starom Egypte celé toto slovo teda označovalo otáčajúce sa svetelné pole, ktoré prenáša ducha a telo z jedného sveta do druhého.

Raz som mal možnosť stráviť zopár hodín s Credom Mutwaom, duchovným vodcom kmeňa Zuluov v Afrike. Vysvetlil mi, že Merkaba (jedno slovo) je zuluské slovo, ktoré znamená prostriedok na cestovanie priestorom, časom a dimenziami. Povedal mi, že podľa zuluskej legendy pricestoval celý jeho kmeň z inej dimenzie na Zem práve s použitím Merkaby.

Všade v modernom svete jestvujú učitelia – a ja som jedným z nich – ktorí pomáhajú ľuďom rozpomenúť sa na Mer-Ka-Bu. Tým sa spúšťa vo vedomí proces, prostredníctvom ktorého sa napokon presunieme z tohto trojrozmerného sveta do ďalšieho, vyššieho v priebehu takzvaného „nanebovstúpenia.“

Nanebovstúpenie zahrňuje proces, pri ktorom sa ľudské telo transformuje na svetlo a neuveriteľným spôsobom sa prerodí do nového sveta. Dosahuje sa to meditáciou, ktorá vyžaduje úplné splynutie mysle, srdca, tela a ducha v jednom svetelnom vzorci a prekonanie ľudských obmedzení príznačných pre túto realitu.

Toto poňatie Mer-Ka-By ako prostriedku vzostupu nie je nové. Je veľmi, preveľmi staré.

Čo je vlastne Mer-Ka-Ba? Z technického hľadiska ide (približne pri štyroch stupňoch Kelvinovej stupnice) o elektromagnetické pole, ktoré sa nachádza primárne v mikrovlnovom rozsahu (prinajmenšom v tretej dimenzii) a má vyslovene geometrickú povahu. Takejto geometrii sa hovorí „sakrálna geometria,“ pretože ju nachádzame vo vzorci tvorenia všetkého stvoreného.

Pole Mer-Ka-Ba je nesmierne komplexné, zahrňuje päť platónovských telies a ďalšie posvätné polyédre (mnohosteny). Predpokladá sa, že prestupuje všetky možné dimenzie a paralelné svety a dokáže podľa potreby meniť svoju podstatu z elektromagnetickej na inú, viac vyhovujúcu.

Predobraz Mer-Ka-By nájdeme všade v prírode, napríklad na fotografii galaxie.

Ako sme už spomenuli, jedna z funkcií Mer-Ka-By je pôsobiť ako prostriedok na cestovanie ducha a tela do iných svetov. Táto funkcia – a väčšina ďalších možností – sa však nedá využiť, ak sa nezmení osobnosť človeka. Mer-Ka-Ba sa nachádza vôkol ľudského tela ako trojrozmerná geometrická pavučina, ktorá drieme, t.j. nie je aktívna a čaká na príhodný okamih. Keď duch, ktorý obýva telo, si spomenie na prítomnosť tohto poľa a začne meniť niektoré svoje črty, dochádza k neuveriteľnej transformácii.

Za dávnych čias sa verilo – a Hebrejci o tom dokonca zanechali aj písomné záznamy – že merkavah sa dá zapnúť s využitím istých princípov v meditácii. Patria k nim aj zmeny v dýchaní, mysli, srdci a na tele, ktorými sa mení spôsob vnímania reality danou osobou. Z môjho pohľadu je to začiatok „osvietenia.“

Predsa je však jasné, že Mer-Ka-Ba sa dá „aktivovať“ (ako hovoria príslušníci hnutia New Age) aj s pomocou iných metód, ako sú mužsky orientované návody s využitím už spomenutých zmien v dýchaní. Jej funkčnosť sa dá obnoviť aj prostredníctvom metód, ktoré sú čisto ženské. Skutočným žitím kvalít ako je láska, viera, dôvera, pravda a súcit sa môže spontánne oživiť Mer-Ka-Ba. Inak povedané, veľmi čistý ľudský charakter sa môže premietnuť do živého poľa Mer-Ka-By okolo danej osoby – aj keď tá osoba spočiatku nevie o jeho prítomnosti.

A áno, jednoznačne je Mer-Ka-Ba živá. Je to živé pole, nielen čisto mechanické energetické pole. Keďže je toto pole živé, reaguje na ľudské myšlienky a pocity, ktoré vysielame. Takže „počítačom,“ ktorý riadi Mer-Ka-Bu je ľudská myseľ a srdce. Možnosti sú nekonečné.

V istom a konkrétnom okamihu (nemusí to byť nutne počas tohto života) môže pole Mer-Ka-Ba istého človeka ožiť. Keď k tomu dôjde, nastanú elektromagnetické zmeny, ktoré povedú k tomu, že z  malého miestečka na spodku chrbtice vyhupne energetický disk, ktorý sa bleskovo rozšíri do okruhu 8,23 až 9,14 m od tela (polomer). Tento tanier sa dá vedeckými prostriedkami ľahko pozorovať. Ak nás letecké sily Spojených štátov nezavádzajú, dá sa zobraziť na ich počítačoch s pomocou satelitu. Inými slovami, vojsko dokáže rozpoznať ľudí s aktivovanou Mer-Ka-Bou a sledovať ich pohyb na Zemi.

Keďže počet ľudí, ktorí to už dokázali, dosahuje milióny, v dnešnej dobe to už nie je žiadna rarita. Najnápadnejší je práve magnetický výron, ktorý sprevádza vyhupnutie disku. Ľudia s aktivovanou Mer-Ka-Bou ju ľahko môžu spraviť neviditeľnou, ak si to želajú.

Väčšina vplyvnejších vlád vo svete dobre vie, čo je Mer-Ka-Ba. Som si istý, že aj naša vláda to využila počas Filadelfského experimentu v r. 1943 a počas Montaukského experimentu v r. 1983, ktoré sa týkali kontroly mysle, skúmania iných dimenzií a kontroly počasia. Rovnako som si istý, že Rusko využíva Mer-Ka-Bu v špionážnych programoch a bezpečnostných systémoch.

Odhliadnuc od vládnych experimentov, aj Matka Zem, ľudská rasa a jedinci môžu mať úžitok z tohto vedenia a poznatkov. Po celom svete sa objavujú ďalší a ďalší ľudia, ktorí sa rozpomenuli na svoju Mer-Ka-Bu. Podľa môjho názoru toto šírenie sa poznania je súčasťou vyvíjajúcej sa kozmickej DNA. Ľudia si na Mer-Ka-Bu spomínajú preto, že teraz je nato príhodná doba.

Tak ako skoro všetky dávne civilizácie aj ja verím, že sú určité okamihy v histórii ľudstva, kedy dochádza k veľkým skokom v ľudskom vedomí, ako sa napríklad stalo v dávnych civilizáciách Sumerov, Egypťanov a v údolí rieky Indus.

Som naozaj presvedčený, že sme práve dospeli do veľkolepého okamihu ľudskej histórie, keď sa po svete šíri žiarivé svetlo a schyľuje sa na ďalší veľký skok v ľudskom vedomí. Moji milí priatelia, na základe osobných skúseností vskutku verím, že Mer-Ka-Ba je brána a dimenzionálne okno do vyššej úrovne vedomia a môže sa stať katalyzátorom veľkého prerodu zvaného nanebovstúpenie.

Na záver opäť podčiarknem, že kľúčom k nanebovstúpeniu je váš charakter. Nech ste momentálne taký alebo onaký, dobrý či zlý, svoj charakter zmeniť môžete. Dokážete to rovnako, ako dokážete schudnúť, ak si to zaumienite.

Ak sa zmeníte, môže ožiť vaša Mer-Ka-Ba. Hneď ako ožije, všetko sa stáva možné.

Bezár